Toán Lớp 5: Cho dãy số 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 7, 11, 15, 23 …, hãy tìm quy luật và tìm ra số thứ 21 của dãy

By Cát Linh

Toán Lớp 5: Cho dãy số 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 7, 11, 15, 23 …, hãy tìm quy luật và tìm ra số thứ 21 của dãy

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Cho dãy số 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 7, 11, 15, 23 …, hãy tìm quy luật và tìm ra số thứ 21 của dãy”

 1. Giải đáp:
  Số thứ 21 là, 1037
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Quy luật của dãy số là số hạng thứ n kể từ sau số hạng thứ 4 sẽ bằng tổng của ba số đứng trước số (n-1) (số liền trước của n)
   Ví dụ số hạng thứ 5 (là 3) bằng tổng 3 số đứng trước số hạng thứ 4: =1+1+1
  …11,15,23,33,49,71,105,153,225,329,483,707,1037,1519,…
   Vậy số thứ 21 là 1037
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1,2,3,5,8,13,21,34,
  Muốn giải được bài toán trên trước hết phải xác định quy luật của dãy số như sau:
  • Ta thấy:1+2=3,3+5=8,2+3=55+8=13
  • Như vậy, dãy số trên được lập theo quy luật sau: Kể từ số hạng thứ 3 trở đi mỗi số hạng bằng tổng của hai số hạng đứng liền trước nó.
  • Ba số hạng tiếp theo là: 21 + 34 = 55; 34 + 55 = 89; 55 + 89 = 144
  • Vậy dãy số được viết đầy đủ là: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144.
  Bài 2: Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau:
  1,3,4,8,15,27,
  • Ta nhận thấy:8=1+3+4,27=4+8+15,15=3+4+8
  • Từ đó ta rút ra được quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của ba số hạng đứng liền trước nó.
  • Viết tiếp ba số hạng, ta được dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.
  Bài 3: Tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau biết rằng mỗi dãy số có 10 số hạng.
  a) ,32,64,128,256,512,1024
  b) ,44,55,66,77,88,99,110
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận