Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho dãy số 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 7, 11, 15, 23 …, hãy tìm quy luật và tìm ra số thứ 21 của dãy

Toán Lớp 5: Cho dãy số 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 7, 11, 15, 23 …, hãy tìm quy luật và tìm ra số thứ 21 của dãy

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1,2,3,5,8,13,21,34,
  Muốn giải được bài toán trên trước hết phải xác định quy luật của dãy số như sau:
  • Ta thấy:1+2=3,3+5=8,2+3=55+8=13
  • Như vậy, dãy số trên được lập theo quy luật sau: Kể từ số hạng thứ 3 trở đi mỗi số hạng bằng tổng của hai số hạng đứng liền trước nó.
  • Ba số hạng tiếp theo là: 21 + 34 = 55; 34 + 55 = 89; 55 + 89 = 144
  • Vậy dãy số được viết đầy đủ là: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144.
  Bài 2: Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau:
  1,3,4,8,15,27,
  • Ta nhận thấy:8=1+3+4,27=4+8+15,15=3+4+8
  • Từ đó ta rút ra được quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của ba số hạng đứng liền trước nó.
  • Viết tiếp ba số hạng, ta được dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.
  Bài 3: Tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau biết rằng mỗi dãy số có 10 số hạng.
  a) ,32,64,128,256,512,1024
  b) ,44,55,66,77,88,99,110
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
  Số thứ 21 là, 1037
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Quy luật của dãy số là số hạng thứ n kể từ sau số hạng thứ 4 sẽ bằng tổng của ba số đứng trước số (n-1) (số liền trước của n)
   Ví dụ số hạng thứ 5 (là 3) bằng tổng 3 số đứng trước số hạng thứ 4: =1+1+1
  …11,15,23,33,49,71,105,153,225,329,483,707,1037,1519,…
   Vậy số thứ 21 là 1037
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh