Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Câu hỏi eazy: Quãng đường AB dài 6km bà cụ đi đc 4km. Hỏi bà cụ còn phải đi bao nhiêu km nữa thì đi xong quẫng đường AB.

Toán Lớp 2: Câu hỏi eazy: Quãng đường AB dài 6km bà cụ đi đc 4km. Hỏi bà cụ còn phải đi bao nhiêu km nữa thì đi xong quẫng đường AB.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Số ki-lô-mét bà cụ còn phải đi là:
  6-4=2(km)
  Đáp số 2km
   

 2. Bà cụ còn phải đi số ki-lô – mét để đi xong quãng đường là :
  6-4 = 2 (km )
  ĐS : 2KM
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc