Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 3. Aiden và Beck khởi hành cùng lúc và cùng một điểm trên đường chạy tròn dài 360 mét. Chúng chuyển động ngược chiều với vận tốc lần lư

Toán Lớp 4: 3. Aiden và Beck khởi hành cùng lúc và cùng một điểm trên đường chạy tròn dài 360 mét. Chúng chuyển động ngược chiều với vận tốc lần lượt là 10 km / h và 8 km / h. Sau bao nhiêu giây thì họ sẽ gặp nhau?

Comments ( 2 )

 1. Tổng vận tốc hai người đó là:
     10+8 = 18 km/h
  Đổi 360 m = 0,36 km
  Để họ gặp nhau cần số thời gian là:
     0,36 ÷ 18 = 0,02 (giờ)
  Đổi 0,02 giờ = 72 giây
               Đáp số: 72 giây
      
   

 2. Đổi 360m = 0,36km
  Thời gian để hai người gặp nhau là :
  0,36 : ( 10 + 8 ) = 0,02 ( giờ )
  Đổi 0,02 giờ = 72 giây
                       Đáp số : 72 giây
  #dtkc
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng