Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho 4 chữ số 0; 1; 5; 8. Hãy cho biết có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho cả 2 và 5 ?

Toán Lớp 5: Cho 4 chữ số 0; 1; 5; 8. Hãy cho biết có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho cả 2 và 5 ?

Comments ( 2 )

 1.  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   text{Vì các số phải chia hết cho cả 2 và 5 ⇒ Hàng đơn vị chỉ có thể là 0}
    text{Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm}
    text{Có 2 cách chọn chữ số hàng chục}
  text{Số các số thỏa mãn đề bài là:}
                          text{3 x 2 x 1=6 ( số )}

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Các chữ số có 3 chữ số khác nhau trong 4 số trên là ; 105 ; 108 ; 158 ; 185 ; 150 ; 180 ; 501 ; 508 ; 518 ; 581 ; 510 ; 580 ; 801 ; 805 ; 810 ; 850 ; 815 ; 851
  – các số chia hết cho cả 2 và 5 là : 150 ; 180 ; 510 ; 580 ; 810 ; 850
  – Vậy có 6 số có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho cả 2 và 5

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )