Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 5: Cho hình tam giác ABC có M là điểm chính giữa cạnh BC. Trên AC lấy N sao cho AN = 1/3 AC. Hai đoạn thẳng AM và BN cắt nhau tạo O

Toán Lớp 6: Bài 5: Cho hình tam giác ABC có M là điểm chính giữa cạnh BC. Trên AC lấy N sao cho AN = 1/3 AC. Hai đoạn thẳng AM và BN cắt nhau tạo O. Nối N với M.
a, So sánh diện tích các hình tam giác ABN, BMN, CMN
b, Chứng minh OA = OM

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Ta có $AN$ = \frac{1}{3} $AC$ hay $AN$ = \frac{1}{2} $NC$
  S\DeltaABN = S\DeltaBNC (có $AN$ = \frac{1}{2} $NC$, đường cao chung kẻ từ B)
  S\DeltaBMN = S\DeltaMNC ($MB$ = $MC$, đường cao chung kẻ từ N)
  Mà S\DeltaBNC = S\DeltaBMN + S\DeltaMNC
                              = 2S\DeltaBMN = S\DeltaABN
  ⇒ S\DeltaABN = S\DeltaBMN  = S\DeltaMNC
  b) Lấy $F$ là trung điểm $NC$
    ⇒ $AN$ = NI = $FC$
  Xét \DeltaBNC , có:
            $NI$ = $IC$ ; $BM$ = $MC$  (gt)
  ⇒ $MI$ là đường trung bình
  ⇒ $IM$ $\parallel$ $BN$ hay $IM$ $\parallel$ $ON$
  Xét \DeltaAMI có $ON$ $\parallel$ $MI$ (cmt)
                                 $AN$ = $NI$ (cmt)
                              ⇒ $AO$ = $OM$ ⇒ (đpcm)

 2. Giải đáp:a
  a) S.ABN= S.BMN= S.CMN= 1/3 S. ABC
  b)OA= OM
  Lời giải và giải thích chi tiết: 

  toan-lop-6-bai-5-cho-hinh-tam-giac-abc-co-m-la-diem-chinh-giua-canh-bc-tren-ac-lay-n-sao-cho-an

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh