Toán Lớp 5: Câu lạc bộ MATHSPACE có tổng số học sinh khối 5 là 131 bạn. Biết số học sinh mỗi lớp ít nhất là 30 bạn, nhiều nhất là 35 bạn. Hỏi câu l

Toán Lớp 5: Câu lạc bộ MATHSPACE có tổng số học sinh khối 5 là 131 bạn. Biết số học sinh mỗi lớp ít nhất là 30 bạn, nhiều nhất là 35 bạn. Hỏi câu lạc bộ chia khối lớp 5 thành mấy lớp?
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

TRẢ LỜI

Viết một bình luận