Toán Lớp 9: Tính B=x ³+12x-8 với x= ∛(4( √5+1))-∛(4( √5-1))

Toán Lớp 9: Tính B=x ³+12x-8 với x= ∛(4( √5+1))-∛(4( √5-1))

TRẢ LỜI

  1. $\begin{array}{l} x = \sqrt[3]{{4\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}} – \sqrt[3]{{4\left( {\sqrt 5  – 1} \right)}}\\  \Leftrightarrow {x^3} = 4\sqrt 5  + 4 – 4\sqrt 5  + 4 – 3\sqrt[3]{{16\left( {\sqrt 5  – 1} \right)\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}}.\left[ {\sqrt[3]{{4\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}} – \sqrt[3]{{4\left( {\sqrt 5  – 1} \right)}}} \right]\\  \Leftrightarrow {x^3} = 8 – 3.\sqrt[3]{{16.4}}.x\\  \Leftrightarrow {x^3} = 8 – 12x\\  \Leftrightarrow {x^3} – 12x + 8 = 0\\ \end{array}$  

    Trả lời

Viết một bình luận