Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 11: Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 10 học sinh nữ. Hỏi tỉ số của số học sinh nam so với số học sinh của cả lớp là: Các bạn

Toán Lớp 5: Câu 11: Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 10 học sinh nữ. Hỏi tỉ số của số học sinh nam so với số học sinh của cả lớp là:
Các bạn giúp mình nha

Comments ( 2 )

 1.        Số học sinh nam của lớp đó là :
  Số học sinh cả lớp – số học sinh nữ = 25 – 10 = 15 ( học sinh )
        Tỷ số của số học sinh nam so với số học sinh cả lớp là :
  Số học sinh nam : số học sinh cả lớp = 15 : 25 = [15]/[25] = [15:5]/[25:5] = 3/5
        Đáp số : tỷ số bằng 3/5
   

 2. $\text{Số học sinh nam của lớp là}$
  $\text{25-10=15(học sinh)}$
  $\text{Tỉ số giữa học sinh nam và cả lớp là}$
  $\text{15:25=$\dfrac{3}{5}$}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )