Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: c. Các số thập phân: 8,035; 11,38; 11,425; 8,19 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: giúp mik vớiiiiiiii

Toán Lớp 5: c. Các số thập phân: 8,035; 11,38; 11,425; 8,19 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
giúp mik vớiiiiiiii

Comments ( 2 )

 1. $@Mun$
  Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 8,035; 11,38; 11,425; 8,19
  => 8,035 -> 8,19 -> 11,38 -> 11,425
  *Giải thích:
  Ta so sánh phần nguyên trước ta thấy 8<11 nên ta sẽ xếp số thập phân mà có phần nguyên là 8:
  Ta so sánh tiếp đến phần nguyên:
  8,035; 8,19
  0/10<1/10 nên 8,035 là bé nhất sau đó tới 8,19
  Ta so sánh đến hai số còn lại: 11,38; 11,425
  Ta thấy:
  Phần nguyên: 11=11
  Phần thập phân:
  3/10<4/10 vậy số 11,425 là lớn nhất
  số 11,38 là số lớn thứ hai.

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-5-c-cac-so-thap-phan-8-035-11-38-11-425-8-19-ep-theo-thu-tu-tu-be-den-lon-la-giup-mik-v

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )