Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 8: Lớp 5A có 31. Biết số bạn nam ít hơn số bạn nữ 1 bạn. Tìm tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ lớp 5A. a. Tính tỉ số phầ

Toán Lớp 5: Bài 8: Lớp 5A có 31. Biết số bạn nam ít hơn số bạn nữ 1 bạn. Tìm tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ lớp 5A. a. Tính tỉ số phần trăm của số HS nữ với số HS lớp 5A. b. Tính tỉ số phần trăm của số HS nam với số HS lớp 5A c. Tính tỉ số phần trăm của số HS nam với số HS nữ

Comments ( 2 )

 1. Số học sinh nữ của lớp 5a là:
  (31+1):2=16( học sinh nữ)
  Số học sinh nam của lớp 5a là:
  16-1=15(học sinh nam)
   a. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh lớp 5a là:
  16:31=0,5161…=51,61%
  b.Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh lớp 5a là:
  15:31=0,4838…=48,38%
  c.Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh nữ là:
  15:16=0,9375=93,75%
   

 2.  Lớp đó có số học sinh nữ là:
       (31+1):2= 16  (HS)
   Lớp đó có số học sinh nam là: 
        16-1=15  (HS)
   a) Tỉ số phần trăm của số HS nữ với số HS lớp 5A là:
         16:31=0,5151…=51,61%
   b) Tỉ số phần trăm của số HS nam với số HS lớp 5A là:
         15:31= 0,4838…= 48,38%
   c) Tỉ số phần trăm của số HS nam với số HS nữ là:
         15:16=0,9375=93,75%
                Đ/S: a)  51,61%
                        b)  48,38%
                        c)  93,75%
  #Karis257

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )