Toán Lớp 5: Bạn Mai đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày đầu đọc 1/3 số trang của cuốn sách và thêm 3 trang. Ngày thứ hai đọc 1/3 số trang của cuốn

By Chi Mai

Toán Lớp 5: Bạn Mai đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày đầu đọc 1/3 số trang của cuốn sách và
thêm 3 trang. Ngày thứ hai đọc 1/3 số trang của cuốn sách và thêm 4 trang. Tính xem
cuốn sách dày bao nhiêu trang, biết rằng số trang ngày thứ ba Mai đọc chỉ bằng 3/4 số
trang Mai đọc ngày đầu.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bạn Mai đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày đầu đọc 1/3 số trang của cuốn sách và thêm 3 trang. Ngày thứ hai đọc 1/3 số trang của cuốn”

Viết một bình luận