Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, gọi N là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia NA lấy điểm E sao cho NE = NA. Gọi Q là một điểm trên tia AC, P là m

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, gọi N là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia NA lấy điểm
E sao cho NE = NA.
Gọi Q là một điểm trên tia AC, P là một điểm trên tia EB sao cho AQ = EP. Chứng minh 3
điểm Q, N, P thẳng hàng.

Comments ( 1 )

  1. Mik gửi bạn
    Có sai sót j mong bạn bỏ qua cho mik ????
    Vote cho mik 5sao , tim và ctrlhn nhá ????????
    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-goi-n-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-tia-na-lay-diem-e-sao-ch

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân