Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, gọi N là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia NA lấy điểm E sao cho NE = NA. Gọi Q là một điểm trên tia AC, P là m

By Xuân

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, gọi N là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia NA lấy điểm
E sao cho NE = NA.
Gọi Q là một điểm trên tia AC, P là một điểm trên tia EB sao cho AQ = EP. Chứng minh 3
điểm Q, N, P thẳng hàng.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, gọi N là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia NA lấy điểm E sao cho NE = NA. Gọi Q là một điểm trên tia AC, P là m”

Viết một bình luận