Toán Lớp 5: bài 1 : a, Tính tổng cuả các số lẻ bé hơn 100 b, Tính tổng cuả 20 số lẻ liên tiếp kể từ 1 trở đi c, Tính tổng cuả 20 số chẵn đầu ti

By Hoài Hương

Toán Lớp 5: bài 1 :
a, Tính tổng cuả các số lẻ bé hơn 100
b, Tính tổng cuả 20 số lẻ liên tiếp kể từ 1 trở đi
c, Tính tổng cuả 20 số chẵn đầu tiên

0 bình luận về “Toán Lớp 5: bài 1 : a, Tính tổng cuả các số lẻ bé hơn 100 b, Tính tổng cuả 20 số lẻ liên tiếp kể từ 1 trở đi c, Tính tổng cuả 20 số chẵn đầu ti”

 1. Bài 1:
  a) Số số hạng của các số lẻ bé hơn 100 là :
          (99-1)÷2+1= 50 (số)
  Tổng của  các số lẻ bé hơn 100 là :
        (99+1)×50÷2=2500
                           Đ/S:2500
  b) Số lẻ cuối cùng thứ 20 là :
           (20-1)×2+1=39
    Tổng của 20 số lẻ liên tiếp kể từ 1 là :
             (39+1)×20÷2=400
                                    Đ/S:400
  c) Số chẵn cuối cùng thứ 20 là :
           (20-1)×2+2=40
      Tổng của 20 số chẵn đầu tiên là :
                 (40+0)×20÷2=400
                                        Đ/S:400

  Trả lời
 2. a)Dãy số của các số lẻ bé hơn 100:
      1;3;5;7;…;97;99.
  Số số hạng dãy số trên là:
      (99-1):2+1=50(số hạng)
  Tổng dãy số trên là:
      (99+1)x50:2=2500
                 Đ/S:….
  b)Số lẻ thứ 20 là:
       (20-1)x2+1=39
  Tổng của 20 số lẻ liên tiếp là:
        (39+1)x20:2=400
                  Đ/S:…
  c)Ta có số đầu là 0.
  Số chẵn thứ 20 là:
       2+(20-1)x2=40
  Tổng của 20 số chẵn đầu tiên là:
      (40+0)x20:2=400
                  Đ/S:…
  XIN CTLHN

  Trả lời

Viết một bình luận