Toán Lớp 5: Bài toán 1 : Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 60 m , chiều dài bằng 6/4 chiều rộng. a/ Tính diện tích vườn hoa ? b/ Người ta sử

Toán Lớp 5: Bài toán 1 : Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 60 m , chiều dài bằng 6/4 chiều rộng.
a/ Tính diện tích vườn hoa ?
b/ Người ta sử dụng 10% diện tích vườn hoa để làm lối đi . Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu m2 ?
Bài toán 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 12m và bằng nửa chiều dài . Diện tích ao cá và đường đi trong vườn chiếm 42,5% diện tích mảnh vườn , còn lại là diện tích trồng hoa . Tính diện tích trông hoa.

TRẢ LỜI

 1. Bài 1 :
  a) Chiều dài của vườn hoa đó là ;
          60 xx 6/4 = 90 ( m )
        Diện tích vườn hoa đó là :
          90 xx 60 = 5400 ( m^2 )
  b) Diện tích lối đi là :
     5400 : 100 xx 10 = 540 ( m^2 )
                       Đáp số : a) 5400 m^2 .
                                      b) 540 m^2 .
  Bài 2 :
         Chiều dài của mảnh vườn đó là :
             12 xx 2 = 24 ( m )
         Diện tích mảnh vườn đó là :
            24 xx 12 = 288 ( m^2 )
         Diện tích trồng hoa chiếm là :
     100% – 42,5% = 57,5% ( diện tích mảnh vườn )
          Diện tích trồng hoa là :
        288 : 100 xxx 57,5 = 165,6 ( m^2 )
                         Đáp số : 165,5 m^2 .

  Trả lời
 2. Chiều dài vườn hoa là:
  60×6/4=90(m)
  A)diện tích vườn hoa là:
  (60+90)x2=300(m2)
  B)Đổi 10%=1/10
  Diện tích lối đi là:
  300×1/10=30(m2)
  Đáp số:a)300m2 b)30m2
  Bài 2:
  Chiều dài mảnh vườn là :
  12×2=24(m)
  Diện tích mảnh vườn là:
  12×24=288(m2)
  Đổi 42,5%=425/1000
  Diện tích ao cá và đường đi là:
  288×425/1000=122,4
  Diện tích trồng hoa là:
  288-122,4=165,6

  Trả lời

Viết một bình luận