Toán Lớp 8: M=2.(1-9x^2)/3x^2+6x:2-6x/3x a)rút gọn M b) tìm x đẻ M là giá trị nguyên

Toán Lớp 8: M=2.(1-9x^2)/3x^2+6x:2-6x/3x
a)rút gọn M
b) tìm x đẻ M là giá trị nguyên

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  \(\begin{array}{l}
  a)\dfrac{{1 + 3x}}{{x + 2}}\\
  b)\left[ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  x =  – 7\\
  x =  – 1\\
  x =  – 3
  \end{array} \right.
  \end{array}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  a)DK:x \ne \left\{ { – 2;0;\dfrac{1}{3}} \right\}\\
  M = \dfrac{{2\left( {1 – 9{x^2}} \right)}}{{3{x^2} + 6x}}:\dfrac{{2 – 6x}}{{3x}}\\
   = \dfrac{{2\left( {1 – 3x} \right)\left( {1 + 3x} \right)}}{{3x\left( {x + 2} \right)}}.\dfrac{{3x}}{{2\left( {1 – 3x} \right)}}\\
   = \dfrac{{1 + 3x}}{{x + 2}}\\
  b)M = \dfrac{{3x + 1}}{{x + 2}} = \dfrac{{3\left( {x + 2} \right) – 5}}{{x + 2}}\\
   = 3 – \dfrac{5}{{x + 2}}\\
  M \in Z \to \dfrac{5}{{x + 2}} \in Z\\
   \to x + 2 \in U\left( 5 \right)\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x + 2 = 5\\
  x + 2 =  – 5\\
  x + 2 = 1\\
  x + 2 =  – 1
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  x =  – 7\\
  x =  – 1\\
  x =  – 3
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận