Toán Lớp 6: Tìm tát cả các số tự nhiên N thỏa mãn 5n+14 chia hết cho N+2

Toán Lớp 6: Tìm tát cả các số tự nhiên N thỏa mãn 5n+14 chia hết cho N+2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   5n + 14 ⋮ n +2
  ⇔ 5n + 2 + 12 ⋮ n +2
  Ta thấy :
  n + 2 ⋮ n +2
  ⇒ 5n + 2 ⋮ n + 2
  Để  5n + 2 + 12 ⋮ n + 2
  ⇒ 12 ⋮ n + 2
  ⇒ n + 2 ∈ Ư(12)
  Ư(12) = { 1; 2; 6; 12 }
  Ta có 4 trường hợp.
  TH1 :
  n + 2 = 1
  ⇒ loại
  TH2 :
  n + 2 = 2
  n = 0 ( chọn )
  TH3 :
  n + 2 = 6
  n = 4 ( chọn )
  TH4 :
  n + 2 = 12
  n = 10 ( chọn )
  Vậy n ∈ { 0; 4; 10 }

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 5n+ 14\vdots n+2 
   Mà: 5n+ 14= (n+2)+(n+2)+ (n+2)+ (n+2)+(n+2) +4
  ⇒4\vdots (n+2)
  ⇒(n+ 2) ∈ Ư(4)={1, 2, 4}
  Do đó n+ 2= 1   hoặc n+ 2=2   hoặc n+ 2= 4
             n= 1-2              n= 2- 2           n= 4- 2
            n= -1                 n= 0                n=2
  Vậy n ∈ {0, 2}

  Trả lời

Viết một bình luận