Toán Lớp 6: a) 2×2 + 5 x b) 4x +1 2x – 2 c) x2 + x – 3 x + 1

Toán Lớp 6: a) 2×2 + 5 x b) 4x +1 2x – 2 c) x2 + x – 3 x + 1

TRẢ LỜI

 1. a) 2x^2+ 5x
  = x(2x+5)
  $\text{Đặt $x$ là nhân tử chung và tính}$
  ______________________
  b) 4x+1. 2x-2
  = 4x+ 2x-2
  = 6x-2
  $\text{B1: Viết lại phép toán}$
  $\text{B2: Đặt 2 là nhân tử chung để thực hiện phép tính}$
  ______________________
  c) x^2+x-3x+1
  = x^2- 2x+1
  = (x-1)^2
  $\text{B1: Viết lại phép toán}$
  $\text{B2: Dùng HĐT: a²- 2ab+b²= (a-b)²}$

  Trả lời

Viết một bình luận