Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: 3x^2y – 6xy^2+3y^3===–…

Toán Lớp 8: 3x^2y – 6xy^2+3y^3………………………………………..

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   -> Phân tích đa thức thành nhân tử 
  3x^2y -6xy^2 +3y^3
  =3y(x^2 -2xy +y^2)
  =3y(x-y)^2
  – Đặt nhân tử chung
  – Áp dụng HĐT số 2.

 2. Giải đáp:Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{ Yuma’s ✨}$
  $3x^{2}y-$ $6xy^{2}+$ $3y^{3}$
  $=3y(x^{2}-2xy+$ $y^{2})$
  $=3x(x-y)^{2}$
  $\text{✨ Tui tên là Yuma’s đây }$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình