Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 8. Tháng 9, với 120 000 đồng mẹ mua được một cân rưỡi thịt lợn. Nhưng tháng 12, với số tiền đó, mẹ chỉ mua được 8 lạng thịt. Hỏi g

Toán Lớp 5: Bài 8.
Tháng 9, với 120 000 đồng mẹ mua được một cân rưỡi thịt lợn. Nhưng tháng
12, với số tiền đó, mẹ chỉ mua được 8 lạng thịt. Hỏi giá thịt lợn tháng 12 tăng hay
giảm so với tháng 9 và tăng (giảm) bao nhiêu phần trăm? (1 cân = 1kg; 1 lạng =
0,1kg)
Bài 9. Tháng 11, với 120 000 đồng mẹ mua được một chục hoa hướng dương.
Nhưng tháng 12, với số tiền đó, mẹ chỉ mua được 8 bông hoa hướng dương. Hỏi
giá hoa hướng dương tháng 12 tăng hay giảm so với tháng 11 và tăng (giảm) bao
nhiêu phần trăm?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  b8
  1 cân rưởi = 1,1kg
  tháng 9, có số % là
  120 000:1,1=1,090.909%
  tháng 12 có số %là:
  120000:0,8=1500%
  giá thịt lợn tháng 12 tăng hay giảm so với tháng 9 và tăng (giảm) bao nhiêu phần trăm là
  1,090909:1500×100%=0.0727%
  b9
  tháng 11,chiếm số phần trăm là
  120000:11=10,909.09%
  tháng 12,chiếm số phần trăm là:
  120000:8=1500%
  giá hoa hướng dương tháng 12 tăng hay giảm so với tháng 11 và tăng (giảm) bao nhiêu phần trăm
  10,909.09:1500×100%=0.0727%
  xin hay nhất

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 8 :
  Đổi : 1 cân rưỡi = 1,1kg
  Tháng 9 có số % là
       120 000 : 1,1 = 1 , 090 . 909 %
  Tháng 12 có số %là:
       120000:0,8=1500%
  Giá thịt lợn tháng 12 tăng hay giảm so với tháng 9 và tăng (giảm) bao nhiêu phần trăm là
       1,090909 : 1500×100% = 0.0727%
  Bài 9 
  Tháng 11 chiếm số phần trăm là
       120000:11=10,909.09%
  Tháng 12 chiếm số phần trăm là:
       120000:8=1500%
  Giá hoa hướng dương tháng 12 tăng hay giảm so với tháng 11 và tăng (giảm) bao nhiêu phần trăm
       10,909.09 : 1500×100% = 0.0727%
  5 sao vs CTLHN nha

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )