Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Tổng của hai số là 72 nếu gấp 4 lần số thứ nhất và giữ nguyên số thứ hai thì tổng mới là 157 Tìm hai số đó

Toán Lớp 4: Tổng của hai số là 72 nếu gấp 4 lần số thứ nhất và giữ nguyên số thứ hai thì tổng mới là 157 Tìm hai số đó

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
                                 Lời giải
  Gọi số thứ nhất Ɩà : a ; số thứ hai Ɩà : b
  Ta có :
  a .4 + b = 157
  ( a .4 + b ) – ( a + b ) = 157 – 72
  a .3 = 13,5
  a = 13,5 : 3
  a = 4,5
  Số thứ hai Ɩà :
    72 – 4,5 = 65,5

 2. 3 lần số thứ nhất là :
  157 – 72 = 85
  Số thứ nhất là :
  85 : 3 = 85/3
  Số thứ hai là :
  72 – 85/3 = 131/3
                Đáp số : 85/3 và 131/3
  #dtkc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About An Kim