Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Giá vốn của 1 chiếc tivi là 12 000 000 đồng . Tại của hàng, người ta niêm yết giá bán tăng thêm 20% giá vốn . Tuy nhiên sau đó người ta

Toán Lớp 5: Giá vốn của 1 chiếc tivi là 12 000 000 đồng . Tại của hàng, người ta niêm yết giá bán tăng thêm 20% giá vốn . Tuy nhiên sau đó người ta chỉ bán được với giá bằng 70% giá định bán. Vậy số tiền lỗ khi bán chiếc tivi đó là ?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $1\ 920\ 000$ (đồng)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giá định bán tăng thêm của chiếc ti vi là:
  $12\ 000\ 000\times 20\ :\ 100 = 2\ 400\ 000$ (đồng)
  Giá định bán của chiếc ti vi là:
  $12\ 000\ 000 + 2\ 400\ 000 = 14\ 400\ 000$ (đồng)
  Giá bán thực tế của chiếc ti vi là:
  $14\ 400\ 000 \times 70\ :\ 100 = 10\ 080\ 000$ (đồng)
  Số tiền lỗ khi bán chiếc ti vi là:
  $12\ 000\ 000 – 10\ 080\ 000 = 1\ 920\ 000$ (đồng)
        Đáp số: $1\ 920\ 000$ (đồng)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )