Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tập học số tự nhiên khác không và không lớn hơn 12 bằng 2 cách

Toán Lớp 6: Tập học số tự nhiên khác không và không lớn hơn 12 bằng 2 cách

Comments ( 2 )

 1. C1. Liệt kê phần tử:
  A = {1; 2; 3; 4; 5; …; 11; 12}
  C2. Nếu tính chất đặc trưng:
  A={x ∈ NN**|x≤12}
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  \text{Cách 1: Liệt kê các phần tử}
  \text{{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12}}
  \text{Cách 2: Nêu dấu hiệu đặc trưng}
  \text{{ x ∈ N* | x≤12}}
  $\textit{Cho hay nhất}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh