Toán Lớp 5: Bài 4. Tổng số học sinh khối 5 của một trường Tiểu học là 200 học sinh. Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm có : 60 học sinh đạt loại giỏi,

Toán Lớp 5: Bài 4. Tổng số học sinh khối 5 của một trường Tiểu học là 200 học sinh. Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm có : 60 học sinh đạt loại giỏi, 110 học sinh đạt loại khá, 29 học sinh đạt loại trung bình, 1 học sinh loại yếu. Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi, số học sinh khá, số học sinh trung bình, số học sinh yếu so với tổng số học sinh khối 5 của trường đó?
Giúp tui với

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với tổng số học sinh khối 5 của trường là:
  $\frac{60}{200}$ x100=30%
  Tỉ số phần trăm của số học sinh khá so với tổng số học sinh khối 5 của trường là:
  $\frac{110}{200}$x100=55%
  Tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với tổng số học sinh khối 5 của trường là:
  $\frac{29}{200}$x100=14,5%
  Tỉ số phần trăm của số học sinh yếu so với tổng số học sinh khối 5 của trường là:
  $\frac{1}{200}$x100=0,5%
  Xin hay nhất ạ!
  @nguyenuyphong12345
    
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với tổng số học sinh khối 5 của trường đó
  60:200=0,3 =30%
  tính tỉ số phần trăm của số học sinh khá so với tổng số học sinh khối 5 của trường đó
  110:200=0,55=55%
  tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với tổng số học sinh khối 5 của trường đó
  29:200=0,145=14,5 %
  tính tỉ số phần trăm của số học sinh yếu so với tổng số học sinh khối 5 của trường đó
  1:200=0,005=0,5 %
   

  Trả lời

Viết một bình luận