Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử a) `5x-20xy` `b)` `x^3-4xy^2` `c)` `3x^2-3xy-5x+5y`

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
a) 5x-20xy
b) x^3-4xy^2
c) 3x^2-3xy-5x+5y

TRẢ LỜI

 1. a) 5x – 20xy
  =5x( 1 – 4y )
  b) x^3 – 4xy^2
  =x( x^2 – 4y^2 )
  =x( x – 2y )( x + 2y )
  c) 3x^2 – 3xy – 5x +5y
  =(3x^2 – 3xy) – (5x – 5y)
  =3x( x – y ) – 5( x – y )
  =( x – y )( 3x – 5 )
   

  Trả lời
 2. Lời giải chi tiết:
  $a)$
   $5x – 20xy$
  $= 5x(1 – 4y)$
  $b)$
   $x^3 – 4xy^2$
  $= x(x^2 – 4y^2)$
  $= x(x – 2y)(x + 2y)$
  $c)$
   $3x^2 – 3xy – 5x + 5y$
  $= (3x^2 – 5x) – (3xy – 5y)$
  $= x(3x – 5) – y(3x – 5)$
  $= (3x – 5)(x – y)$
  Học tốt.
   

  Trả lời

Viết một bình luận