Toán Lớp 5: tính nhanh: (134-80,8):2,3+51,02 x 3

Toán Lớp 5: tính nhanh: (134-80,8):2,3+51,02 x 3

TRẢ LỜI

Viết một bình luận