Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 3: Tìm x, biết: a. x + 25,6 = 76,5 : 1,8 b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5 b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5 d. 190 : x = 22,96 = 15,36 Bài 4: Tính bằn

Toán Lớp 5: Bài 3: Tìm x, biết:
a. x + 25,6 = 76,5 : 1,8
b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5
b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5
d. 190 : x = 22,96 = 15,36
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện
a) 12,5 × 0,42 × 0,8 : 0,7
b) 9,83 : 1,25 : 8 + 10,23 : 40 : 0,25
c) 0,73 × 65 × 0,75 × 8 × 35 × 0,73 + 0,5 × 8
d) 12,3 × 4,7 + 5,3 × 12,3 – 1,4 × 7,5 + 7,5 × 5,4
e) 13,7 × 18 + 82 × 10,5 + 3,2 × 82
Bài 5: Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 75,5 lít dầu, thùng bé có ít hơn thùng to 23,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Sau khi bán đi một số chai dầu thì cửa hàng còn lại 68 chai dầu.
Bài 6: May mỗi bộ quần áo hết 2,7m vải. Hỏi có 121,7m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?
bài đó ạ

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  4.
  a) 12,5 × 0,42 × 0,8 : 0,7               
  = (12,5 × 0,8 ) × (0,42 : 0,7)             
  = 10 × 0,6                                         
  = 6 
                                                     
  c) 0,73 × 65 × 0,75 × 8 × 35 × 0,73 + 0,5 × 8
  = (0,73 x 65 + 35 x 0,73) + (0,75 x 8 + 0,5 x 8)
  = 0,73 x (65 + 35) + 8 x (0,75 + 0,5)
  =  0,73 x 100 + 8 x 1,25
   = 73 + 10
  = 83
   b) 9,83 : 1,25 : 8 + 10,23 : 40 : 0,25         
  = 9,83 : ( 1.25.8 ) + 10 , 23 : ( 40 . 0.25 ) 
  = 9 , 83 : 10 + 10,23 : 10
  = ( 9,83 + 10,23 ) : 10
  = 20,06 : 10
  = 200,6
   d) 12,3 x 4,7 + 5,3 x 12,3 – 1,4 x 7,5 + 7,5 x 5,4
  = (12,3 x 4,7 + 5,3 x 12,3) + (7,5 x 5,4 – 1,4 x 7,5)
  = 12,3 x (4,7 + 5,3) + 7,5 x (5,4 – 1,4)
  = 12,3 x 10 + 7,5 x 4
  = 123 + 30 = 153
   e) 13,7 x 18 + 82 x 10,5 + 3,2 x 82
  = 13,7 x 18 + (82 x 10,5 + 3,2 x 82)
  = 13,7 x 18 + 82 (10,5 + 3,2)
  = 13,7 x 18 + 82 x 13,7
  = 13,7 x (18+ 82)
  = 13,7 x 100 = 1370
  5.
  Thùng bé có số lít dầu là:
       75,5 − 23,5 = 52 ( lít )
  Cả hai thùng có số lít dầu là:
       75,5 + 52 = 127,5 (lít)
  127,5 chia vào số chai dầu là:
      127,5 : 0,75 = 170 (chai)
  Cửa hàng đã bán số chai dầu là:
      170 – 68 = 102 (chai)
             Đáp số 102 chai
  6.
  121,7m vải thì may được  số bộ quần áo là :
  ( bộ )   dư0,2 m vải
                        Đáp số : 45 bộ , dư0,2m vải .
          *Chx vừa ý bạn thì báo vi phạm mik cũng đc*
          *Nếu hay cho mik xin ctlhn nha*
     *Học tốt ^^*
   

 2. bài 3.
  a. x + 25,6 = 76,5 : 1,8
      x + 25,6 = 42,5
                  x = 42,5 – 25,6
                  x = 16,9.
  b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5
      x – 2,46 = 2,6
                 x = 2,6 + 2,46
                 x = 5,06.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla