Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 7*:Tìm x trong phép chia có dư 1,05 : x = 0,02 ( dư 0,01) x: 2,6 = 0,13 ( dư 0,012) Bài 8*: Tổng của hai số bằng 5,79. Tìm hai số đ

Toán Lớp 5: Bài 7*:Tìm x trong phép chia có dư
1,05 : x = 0,02 ( dư 0,01)
x: 2,6 = 0,13 ( dư 0,012)
Bài 8*: Tổng của hai số bằng 5,79. Tìm hai số đó biết rằng 9 lần số thứ nhất cộng 5 lần số thứ hai được 33,87.
Bài 9*: Khi thực hiện phép cộng hai số thập phân, bạn An đã viết nhầm dấu phẩy của một số hạng sang bên phải một chữ số, do đó dẫn đến kết quả sai là 692,22. Em tìm xem bạn An đã cộng hai số nào? Biết tổng đúng là 100,56?

Comments ( 2 )

 1. 7)
  a) 1,05 : x = 0,02 ( dư 0,01 )
      x = ( 1,05 – 0,01 ) : 0,02
     x = 52
  b)   x : 2,6 = 0,13 ( dư 0,012) 
       x = 0,13 x 2,6 + 0,012
      x = 0,004056
  8)   Giải
  Giả sử cả 2 số đều gấp lên 5 lần thì tổng 2 số là :
         5,79 x 5 = 28,95
  Số thứ nhất là :
      ( 33,87 – 28,95 ) : ( 9 – 5) = 1,23
  Số thứ hai là:
       5,79 – 1,23 = 4,56
            Đ/S: ST1 : 1,23
                  ST2 : 4,56 
  9)    Giải
  Số bị dịch là :
      ( 692,22 – 100,56 ) : 9 = 65,74
  Số ko bị dịch là :
        100,56 – 65,74 = 34,82
           Đ/S: Số bị dịch : 65,74
               Số ko bị dịch : 34,82
   

 2. Giải đáp:
  Bài 7: $x$ = $52$
            $x$ = $0,35$
  Bài 8: ĐS: $a$: 1,23
                  $b$: 4,56
  Bài 9: ĐS: $65,74$ và $34,82$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 7:
  $1,05$ : $x$ = $0,02$ (dư $0,01$)
           $x$ = ($1,05$ – $0,01$) : $0,02$
           $x$ = $52$
  $x$ : $2,6$ = $0,13$ (dư $0,012$)
  $x$            = $0,13$ x $2,6$ + $0,012$
  $x$            = $0,35$
  Bài 8:
  Số hạng thứ nhất = $a$
  Số hạng thứ hai = $b$
  Ta có:
  $a$ + $b$ = $5,79$
  $9a$ + $5b$ = $33,87$ = $4a$ + $5a$ + $5b$ = $33,87$ = $4a$ + $5$ x ($a$ + $b$) = $33,87$
  Mà $a$ + $b$ = $5,79$
  Nên: $4a$ + $5$ x $5,79$ = $33,87$
          $4a$ + $28,95$ = $33,87$
          $4a$ = $33,87$ – $28,95$ = $4,92$
          $a$ = $4,92$ : $4$ = $1,23$
          $b$ = $5,79$ – $1,23$ = $4,56$
  ĐS: $a$: $1,23$
        $b$: $4,56$
  Bài 9:
  Khi viết nhầm dấu phẩy của một số thập phân sang bên phải một chữ số thì số đó tăng lên $10$ lần hay ta được một số mới bằng $9$ lần số ban đầu.
  Vậy tổng sai sẽ hơn tổng đúng một số bằng $9$ lần số hạng bị viết nhầm.
  $9$ lần số hạng bị viết nhầm:
  $692,22$ – $100,56$ = $591,66$
  Số hạng bị viết nhầm:
  $591,66$ : $9$ = $65,74$
  Số hạng còn lại:
  $100,56$ – $65,74$ = $34,82$
  ĐS: $65,74$ và $34,82$
  CHúc chủ tus học tốt!
  Xin CTLHN!
  @Mrlin0112

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tùy Linh