Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 7: Tìm x 1/ -16 + 23 + x = – 16 2/ 2x – 35 = 15 3/ 3x + 17 = 12 4/ 35. 18 – 5. 7. 28 5/ 45 – 5. (12 + 9) 3/ 24. (16 – 5) – 16. (24

Toán Lớp 6: Bài 7: Tìm x
1/ -16 + 23 + x = – 16
2/ 2x – 35 = 15
3/ 3x + 17 = 12
4/ 35. 18 – 5. 7. 28
5/ 45 – 5. (12 + 9)
3/ 24. (16 – 5) – 16. (24 – 5)

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     -23
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    -16 + 23 + x = – 16
    Đây là câu 1 nha

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )