Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 6: Một người nuôi đàn gà gồm 42 con gà trống và 58 con gà mái. Tìm tỉ số phần trăm của a) Số gà trống so với đàn gà. b) Số gà mái s

Toán Lớp 5: Bài 6: Một người nuôi đàn gà gồm 42 con gà trống và 58 con gà mái. Tìm tỉ số phần trăm của
a) Số gà trống so với đàn gà.
b) Số gà mái so với đàn gà.
Bài 7: Lúc đầu cửa hàng có 500 hộp sữa bột. Cửa hàng đã bán được 150 hộp sữa bột đó. Hỏi tỉ số phần trăm của hộp sữa đã bán được và số hộp sữa cửa hàng có lúc đầu là bao nhiêu?
Bài 8*: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:
228 = ….%
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):
0,13 = 13%
1,234 = 123,4%
0, 23 = 1,57 = 0,9 = 3 = b) 0,123= 0,2468 = 1,357 = 5,6789 =
Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):
16 và 30 27 và 60 24 và 3
Bài 3: Tính (theo mẫu):
a. 15% + 2,4%
b. 54,6% – 15%
c. 12,3% × 2
là, ơn đừng xóa bài của mình mình đã tăng điểm r mà

Comments ( 2 )

 1. 1) Giải
  a) Tỉ số % của Số gà trống so với đàn gà là :
            42 : ( 42+58) = 0,42= 42 % 
  b) Tỉ số % của Số gà mái so với đàn gà là :
          58 : ( 42+58) = 0,58 = 58 %
              Đ/S: a) 42%
                       b) 58%
  2)  Giải
  tỉ số phần trăm của hộp sữa đã bán được và số hộp sữa cửa hàng có lúc đầu là :
                 150 : 500 = 0,3 = 30 %
                 Đ/S: 30%
  3) 228 = 22800 %
  4)
  a)
  0,23 = 23%
  1,57 = 157%
  0,9 = 90%
  3 = 300%
  b)  0,123 = 12,3 %
  0,2468 = 24,68%
  1,357= 135,7 %
  5,6789 = 567,89 %
  5)  
  a) 16 và 30 :  16 : 30 = 0,5333… = 53,33%
  b) 27 và 60 :    27 : 60 = 0,45 = 45%
  c) 24 và 3 :     24 : 3 = 8 = 800%
  6) 
  a)  15% + 2,4% = 17,4%
  b) 54,6 % – 15% = 39,6%
  c) 12,3% x 2 = 24,6 %
   

 2. Bài 6 : Một người nuôi đàn gà gồm 42 con gà trống và 58 con gà mái. Tìm tỉ số phần trăm của
  a) Số gà trống so với đàn gà.
  b) Số gà mái so với đàn gà.
                                                            Bài giải
  Đàn gà có số con là :                                                                      
                  42 + 58 = 100 ( con )                                                      
  a) Tỉ số phần trăm của số gà trống so với đàn gà là :                      
                      42 : 100 x 100% = 42%                                                   
  b) Tỉ số phần trăm của số gà mái so với đàn gà là :                           
                      58 : 100 x 100% = 58%                                                     
                                                Đáp số : a) 42% , b) 58% .                        
  Bài 7 : Lúc đầu cửa hàng có 500 hộp sữa bột. Cửa hàng đã bán được 150 hộp sữa bột đó. Hỏi tỉ số phần trăm của hộp sữa đã bán được và số hộp sữa cửa hàng có lúc đầu là bao nhiêu?
                                                              Bài giải
  Tỉ số phần trăm của hộp sữa đã bán được và số hộp sữa cửa hàng có lúc đầu là :
                        150 : 500 x 100% = 30%                                                                     
                                                    Đáp số : 30%                                                           
  Bài 8*: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:
  228 = 2,28%
                                       GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
  Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):
  Mẫu  0,13 = 13%
           1,234 = 123,4%
  a) 0, 23 = 23%   
      1,57 = 157%   
       0,9 = 90%   
       3 = 0,03%   
  b) 0,123 = 12,3%   
      0,2468 = 24,68%   
      1,357 = 135,7%   
      5,6789 = 567,89%   
  Note :
  Để tính , viết 1 số thành tỉ số phần trăm , ta chia số đó cho 100 rồi thêm kí hiệu “%” vào sau số có vừa tính được .
  Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):
  @16 và 30
  Tỉ số phần trăm của hai số là :
            16 : 30 x 100% = 53%
  b)27 và 60
  Tỉ số phần trăm của hai số là :
            27 : 60 x 100% = 45%
  c)24 và 3
  Tỉ số phần trăm của hai số là :
            24 : 3 x 100% = 80%
  Note :
  Muốn tính tỉ số phần trăm của hai số a và b , ta lấy a chia b rồi nhân với 100% ( a : b x 100% )
  Bài 3: Tính (theo mẫu):
  a. 15% + 2,4% = 17,4%
  b. 54,6% – 15% = 39,6%
  c. 12,3% × 2 = 24,6%
  $\text{#bich2k9❤}$
  CHÚC EM HỌC TỐT MÔN NÀY ^ ^

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú