Toán Lớp 5: Bài 2: Quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội dài 96km. Một người đi xe máy từ Nam Định khởi hành lúc 8 giờ 45 phút đến Hà Nội với vận tốc

By Ngọc Sa

Toán Lớp 5: Bài 2: Quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội dài 96km. Một người đi xe máy từ Nam Định khởi hành lúc 8 giờ 45 phút đến Hà Nội với vận tốc 40km/giờ. Hỏi người đi xe máy đó đến Hà Nội lúc mấy giờ?
Bài 4 : Tính nhanh:
a/ 4,7 x 96 + 9,4 x 2 b/ 16,7 – 4,3 – 2,4
c/ 19,15 x X – X x 9,15 d/ 23,4 x 12,5 + 12,5 x 75,6 +12,5
Câu 5: Diện tích toàn phần của một hình lập phương bằng 486 dm2. Vậy thể tích của hình lập phương đó là:
A. 324 dm3 B. 162 dm3 C. 121, 5 dm3 D. 729 dm3

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 2: Quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội dài 96km. Một người đi xe máy từ Nam Định khởi hành lúc 8 giờ 45 phút đến Hà Nội với vận tốc”

 1. Bài 2
  Thời gian người đó đi từ Nam Định đến Hà Nội là :
  96 : 40 = 2,4 ( giờ )
             = 2 giờ 24 phút
  Người đi xe máy đó đến Hà Nội lúc :
  8 giờ 45 phút + 2 giờ 24 phút = 11 giờ 9 phút
                                      Đáp số : 11 giờ 9 phút
  Bài 3
  a ) 4,7 × 96 + 9,4 × 2
  = 4,7 × 96 + ( 9,4 : 2 ) × ( 2 × 2 )
  = 4,7 × 96 + 4,7 × 4
  = 4,7 × ( 96 + 4 )
  = 4,7 × 100
  = 470
  b ) 16,7 – 4,3 – 2,4
  = 16,7 – ( 4,3 + 2,4 )
  = 16,7 – 6,7
  = 10
  c ) 19,15 × x – x × 9,15
  = ( 19,15 – 9,15 ) × x 
  = 10 × x
  d ) d ) 23,4 × 12,5 + 12,5 × 75,6 + 12,5
  = 23,4 × 12,5 + 12,5 × 75,6 + 12,5 × 1
  = 12,5 × ( 23,4 + 75,6 + 1 )
  = 12,5 × 100
  = 1250
  Câu 5
  Diện tích 1 mặt của hình lập phương là :
  486 : 6 = 81 ( dm )
  Vì 81 = 9 × 9 => cạnh của hình lập phương là 9dm
  Thể tích hình lập phương là :
  9 × 9 × 9 = 729 ( dm^3 )
  Chọn D
  #dtkc

  Trả lời

Viết một bình luận