Toán Lớp 6: Bạn Nam viết 38 ≤ 38. Theo em, bạn Nam viết đúng hay sai? Hãy giải thích theo ý của em.

By Bích Hằng

Toán Lớp 6: Bạn Nam viết 38 ≤ 38. Theo em, bạn Nam viết đúng hay sai? Hãy giải thích theo ý của em.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bạn Nam viết 38 ≤ 38. Theo em, bạn Nam viết đúng hay sai? Hãy giải thích theo ý của em.”

 1. Giải đáp:
  Nam viết đúng.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Theo mình là đúng vì Nam viết 38≤38. Dấu “lớn hơn hoặc bằng” biểu thị có thể là lớn hơn và cũng cũng có thể là bằng. Nên Nam viết đúng.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bạn Nam viết đúng vì 
  ≤ được hiểu là nhỏ hơn hoặc bằng tức là số trước có thể nhỏ hơn hoặc bằng số sau
  Trong trường hợp này là bằng 
   

  Trả lời

Viết một bình luận