Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bạn Nam viết 38 ≤ 38. Theo em, bạn Nam viết đúng hay sai? Hãy giải thích theo ý của em.

Toán Lớp 6: Bạn Nam viết 38 ≤ 38. Theo em, bạn Nam viết đúng hay sai? Hãy giải thích theo ý của em.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bạn Nam viết đúng vì 
  ≤ được hiểu là nhỏ hơn hoặc bằng tức là số trước có thể nhỏ hơn hoặc bằng số sau
  Trong trường hợp này là bằng 
   

 2. Giải đáp:
  Nam viết đúng.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Theo mình là đúng vì Nam viết 38≤38. Dấu “lớn hơn hoặc bằng” biểu thị có thể là lớn hơn và cũng cũng có thể là bằng. Nên Nam viết đúng.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )