Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Dũng có ba hộp bi, nếu Dũng lấy 6 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, rồi lấy 4 viên bi từ hộp thứ hai sang hộp thứ ba. Cu

Toán Lớp 2: Dũng có ba hộp bi, nếu Dũng lấy 6 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, rồi lấy 4 viên bi từ hộp thứ hai sang hộp thứ ba. Cuối cùng lấy 2 viên bi ở hộp thứ ba chuyển sang hộp thứ nhất thì mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

Comments ( 2 )

 1. Số viên bi ở hộp thứ nhất là:
  12 + 6 – 2 = 16 (viên bi)
  Số viên bi ở hộp thứ hai là:
  12 + 4 – 6 = 10 (viên bi)
  Số viên bi ở hộp thứ ba là:
  12 + 2 – 4 = 10 (viên bi)
  Đáp số: Hộp thứ nhất: 16 viên bi
  Hộp thứ hai: 10 viên bi
  Hộp thứ ba: 10 viên bi.

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hộp thứ nhất có số viên bi là:
         12 + 6 – 2 = 16 (viên bi)
  Hộp thứ 2 có số viên bi là:
           12 + 4 – 6 = 10 (viên bi)
  Hộp thứ 3 có số viên bi là:
            12 + 2 – 4 = 10 (viên bi)
          Đáp số: hộp thứ nhất: 16 viên bi
                       hộp thứ 2 : 10 viên bi
                      hộp thứ 3 : 10 viên bi.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú