Toán Lớp 5: Bài 2. Cuối năm 2020 số dân của xã A là 12 000 người, tỉ lệ tăng dân số của xã đó là 1,2%. Hỏi cuối năm 2021 xã đó có bao nhiêu người ?

Toán Lớp 5: Bài 2. Cuối năm 2020 số dân của xã A là 12 000 người, tỉ lệ tăng dân số của xã đó là 1,2%. Hỏi cuối năm 2021 xã đó có bao nhiêu người ?

TRẢ LỜI

 1. $\text{Số dân tăng 1,2% của xã là:}$
    $\text{12 000 x 1,2% : 100=144(người)}$
  $\text{Cuối năm 2021 xã đó có số người là:}$
    $\text{12 000 + 144 =12 144(người)}$
     Đáp số:12 144 người

  Trả lời
 2. $Bài$ $2$:$ Giải$
  $Số$ $dân$ $của$ $xã$ $đó$ $tăng$ $1,2%$ $là :$  
      $12 000 × 1,2 : 100 = 144 (người)$
  $Cuối$ $năm$ $2021$ $xã$ $đó$ $có$ $số$ $người$ $là :$
     $12 000 + 144 = 12 144 (người)$    
                         $Đáp$ $$số :12 144 (người)$
  CHUCBANHOCTOT!
  #nocnoc
   

  Trả lời

Viết một bình luận