Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: bài 1 : Một cửa hàng bán được 210kg gạo , chiếm 5,25% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán . tính số gạo ban đầu của cửa hàng bài 2

Toán Lớp 5: bài 1 : Một cửa hàng bán được 210kg gạo , chiếm 5,25% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán . tính số gạo ban đầu của cửa hàng
bài 2 : cuối năm 2003 dân số của 1 huyện là 218 750 người . hỏi với mức tăng dân số hằng năm là 1,6% thì đến cuối năm 2004 số dân của huyện đó là bao nhiêu

Comments ( 2 )

 1. trước khi bán cửa hàng có số tấn gạo là:210:52,5 .100 =400[kg]

           Đổi 400kg=0.4 tấn

          Đ/s:0.4 tấn gạo

  số dân mỗi năm tăng

  93750:100×1,6=1500 người

  số dân của năm 2005

  93750+(1500×2)=96750 người

  đáp số : 96750 người

 2. $1.$ Tóm tắt:

  Bán được: $210$ kg gạo

  Chiếm: \text{5,25%} tổng số gạo trước

  $————-$

  Số gạo ban đầu: $?$ kg

  Giải:

    Số gạo ban đầu của cửa hàng là:

        $210 : 5,25 × 100 = 4000$ (kg)

    Đáp số: Ban đầu cửa hàng có $4000$ kg gạo

  $2.$ Tóm tắt:

  Cuối năm $2003:$ $218 750$ người

  Với mức tăng: \text{1,6%}

  $———$

  Cuối năm $2004:$ $?$ người

  Giải:

    Tỉ lệ \text{%} số dân của mỗi năm so với năm trước là:

        $100 + 1,6 = 101.6$ \text{(%)}

    Số dân cuối năm $2004$ của huyện đó là:

      $218 750 × 101,6 = 2222 5000$ (người)

    Đáp số: Số dân cuối năm $2004$ của huyện đó là $2222 5000$ người

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )