Toán Lớp 6: ( 2x – 1 ) mũ 2 = 9 NGẮN GỌN LÀ ĐC NHA MN

Toán Lớp 6: ( 2x – 1 ) mũ 2 = 9
NGẮN GỌN LÀ ĐC NHA MN

0 bình luận về “Toán Lớp 6: ( 2x – 1 ) mũ 2 = 9 NGẮN GỌN LÀ ĐC NHA MN”

 1. (2x – 1)^2 = 9
  (2x – 1)^2 = (+- 3)^2
  ⇒ +) 2x – 1 = 3
           2x = 3 + 1
           2x = 4
            x = 4 : 2
             x = 2
  +) 2x – 1 = -3
     2x = -3 + 1
     2x =  -2
     x = -2 : 2
    x =-1
  Vậy x∈ { 2 ; -1}

  Trả lời

Viết một bình luận