Toán Lớp 5: a, x x 25,6 = 128 b, 17,8 x x = 360,05 – 9.,05 c, 29,5 x ( x + 10,25) = 376,125 d, 748 : ( x – 31,72) =13,6

Toán Lớp 5: a, x x 25,6 = 128
b, 17,8 x x = 360,05 – 9.,05
c, 29,5 x ( x + 10,25) = 376,125
d, 748 : ( x – 31,72) =13,6

0 bình luận về “Toán Lớp 5: a, x x 25,6 = 128 b, 17,8 x x = 360,05 – 9.,05 c, 29,5 x ( x + 10,25) = 376,125 d, 748 : ( x – 31,72) =13,6”

 1. $\text{a) x × 25,6 = 128}$
        $\text{x = 128 : 25,6 }$
        $\text{x = 5}$
  $\text{b) 17,8 × x = 360,05 – 9,05}$
      $\text{17,8 × x = 351}$
            $\text{ x = 351 : 17,8}$
            $\text{x = 19,7191}$
  $\text{c) 29,5 × ( x + 10,25 ) = 376,125}$
          $\text{x + 10,25 = 376,125 : 29,5}$
          $\text{x + 10,25 = 12,75}$
            $\text{x = 12,75 – 10,25}$
          $\text{  x = 2,5}$
  $\text{d) 748 : ( x – 31,72 ) = 13,6}$
          $\text{ x – 31,72 = 748 : 13,6}$
          $\text{x – 31,72 = 55}$
              $\text{ x = 55 + 31,72}$
              $\text{x = 86,72}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

 2. a,
  x xx 25,6 = 128
  x=128 : 25,6
  x=5
  ______________________
  b,
  17,8 xx x = 360,05 – 9,05
  17,8 xx x = 351
  x=351:17,8
  x=19,7191
  __________________________
  c,
  29,5 xx (x+10,25) = 376,125
  x+10,25 = 376,125 : 29,5
  x+10,25=12,75
  x=12,75-10,25
  x=2,5
  _____________________________
  d,
  748 : (x-31,72) = 13,6
  x-31,72=784:13,6
  x-31,72=55
  x=55+31,72
  x=86,72
   

Viết một bình luận