Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 6/ Như đi xe đạp trong 4 giờ được 56,3 km. Hỏi trung bình mỗi giờ Lan đi được bao nhiêu km. ……………………………………………………… ………………………………………………………

Toán Lớp 5: 6/ Như đi xe đạp trong 4 giờ được 56,3 km. Hỏi
trung bình mỗi giờ Lan đi được bao nhiêu km.
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Comments ( 2 )

  1. Trung bình mỗi giờ Lan đi được bao nhiêu ki-lô-mét là :

    56,3:4=14,075(km)

    Đáp số : 14,075km

  2. Trung bình mỗi giờ Lan đi được số ki-lô-mét là:
    56,3 : 4 = 14,075 (km)
    Đáp số: 14,075 km

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )