Toán Lớp 5: 2. Hình bình hành có diện tích bằng 500 cm^2, cạnh đáy bằng 25cm. Tính độ dài đường cao tương ứng.

Toán Lớp 5: 2. Hình bình hành có diện tích bằng 500 cm^2, cạnh đáy bằng 25cm. Tính độ dài đường cao tương ứng.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 2. Hình bình hành có diện tích bằng 500 cm^2, cạnh đáy bằng 25cm. Tính độ dài đường cao tương ứng.”

Viết một bình luận