Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 48m ,chiều dài 15,8m . Tính chiều rộng của mảnh đất đó . 2. Một hình tam giác có cạch thứ nhất

Toán Lớp 5: 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 48m ,chiều dài 15,8m . Tính chiều rộng của mảnh đất đó .
2. Một hình tam giác có cạch thứ nhất dài 22,5m . Cạnh thứ hai ngắn hơn cạnh thứ nhất 4,2dm và dài hơn cạnh thứ ba 3,6dm . Tính chu vi của hình tam giác đó .
3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 6,5m , chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Tính chu vi và diện tích mảng đất hình chữ nhật đó .
Ai làm đúng và làm hết cho mik cả 3 bài mik sẽ cho câu chả lời hay nhất + 5 sao + 1 cảm ơn nha !!!!

Comments ( 2 )

 1. bài 1 :
                     bài giải
   nửa chu vi mảnh đất đó  là :
             48 : 2 = 24 ( m )
   chiều rộng mảnh đất đó là :
            24 – 15,8 = 8,2 ( m )
                    đáp số : 8,2 m 
  bài 2 :
                  bài giải 
      đổi 22,5m = 225 dm 
  cạnh thứ hai dài là :
        225 – 4,2 = 220,8 (dm )
   cạnh thứ ba dài là :
        220,8+ 3,6 = 224,4 (dm)
  chu vi hình tam giác đó là :
        225 + 220,8 + 2242,4 =670,2 ( dm )
  bài 3 :
                       bài giải 
      chiều dài mảnh đất đó là : 
            6,5 x 4 = 26 ( m )
      chu vi mảnh đất đó là :
            ( 26 + 6,5 ) x 2 = 65 ( m )
      diện tích mảnh đât đó là : 
             26 x 6,5 = 169 ( m2 )
                       đáp số : chu vi : 65 m 
                                     diện tích : 169  m2
    

 2. 1. Nửa chu vi HCN là:
  $48:2=24(m)$
  Chiều rộng mảnh đất là:
  $24-15,8=8,2 (m)$
  Đáp số: $8,2 m$
  2. Đổi $2,5m = 225dm$
  Cạnh thứ hai dài là :
  $225 – 4,2 = 220,8 ( dm )$
  Cạnh thứ ba dài là :
  $220,8 – 3,6 = 217,2 ( dm )$
  Chu vi của hình tam giác đó là :
  $225 + 220,8 + 217,2 = 663 ( dm )$
  Đáp số : $663dm$
  3. Chiều dài là:
  $6,5 × 4 = 26 (m)$
  Chu vi mảnh đất là:
  $(26 + 6,5 ) × 2 = 65 (m)$
  Diện tích mảnh đất là:
  $26 × 6,5 = 169 (m²)$
  Đáp số: chu vi: $65m$; diện tích: $169m²$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )