Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Giúp mik zới Cho biểu thức `A=(\frac{x-3}{x+3}-\frac{3}{x-3}+\frac{6x}{x^2-9}).\frac{x+3}{3}` a,Tìm điều kiện xác định của A b,Rút gọn

Toán Lớp 8: Giúp mik zới
Cho biểu thức A=(\frac{x-3}{x+3}-\frac{3}{x-3}+\frac{6x}{x^2-9}).\frac{x+3}{3}
a,Tìm điều kiện xác định của A
b,Rút gọn A
c,Tính giá trị của A tại x=2021
d,Tính giá trị của x để A có giá trị là 60

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) ĐKXĐ: $x \ne \pm 3$
  b) $A = \bigg(\dfrac{x – 3}{x + 3} – \dfrac{3}{x – 3} + \dfrac{6x}{x^2 – 9}\bigg) . \dfrac{x + 3}{3}$
  $A = \bigg(\dfrac{(x – 3)(x – 3)}{(x + 3)(x – 3)} – \dfrac{3(x + 3)}{(x – 3)(x + 3)} + \dfrac{6x}{(x + 3)(x – 3)}\bigg) . \dfrac{x + 3}{3}$
  $A = \bigg(\dfrac{x^2 – 6x + 9}{(x + 3)(x – 3)} – \dfrac{3x + 9}{(x – 3)(x + 3)} + \dfrac{6x}{(x + 3)(x – 3)}\bigg) . \dfrac{x + 3}{3}$
  $A = \dfrac{x^2 – 6x + 9 – 3x – 9 + 6x}{(x + 3)(x – 3)} . \dfrac{x + 3}{3}$
  $= \dfrac{x^2 – 3x}{(x + 3)(x – 3)} . \dfrac{x + 3}{3}$
  $= \dfrac{x(x – 3)}{(x + 3)(x – 3)} . \dfrac{x + 3}{3}$
  $= \dfrac{x}{x + 3} . \dfrac{x + 3}{3}$
  $= \dfrac{x}{3}$
  c) Thay $x = 2021$ vào $A$, ta có:
  $A = \dfrac{2021}{3}$
  Vậy $x = 2021$ thì $A = \dfrac{2021}{3}$
  d) Thay $A = 60$, ta có:
  $60 = \dfrac{x}{3}$
  $x = 60 . 3 = 180$
  Vậy $A = 60$ thì $x = 180$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung