Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1)Lớp 5A có 30 học sinh trong đó có 12 học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá. Tìm tỉ số phần trăm học sinh khá và số học sinh cả lớp 1

Toán Lớp 5: 1)Lớp 5A có 30 học sinh trong đó có 12 học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá. Tìm tỉ số phần trăm học sinh khá và số học sinh cả lớp
1)Một đàn gà có 15 con gà trống, Số gà trống ít hơn số gà mái 60 con. Tìm tỉ số phần trăm số gà trống và số gà mái trong đàn gà đó.

Comments ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Bài 1:}$
  $\text{Lớp 5A có số học sinh khá là:}$
  $\text{30 – 12 = 18 (học sinh)}$
  $\text{Tỉ số phần trăm học sinh khá và số học sinh cả lớp là:}$
  $\text{18 : 30 = 0,6= 60%}$
  $\text{Đáp số: 60%.}$
  $——$
  $\text{Bài 2:}$
  $\text{Đàn gà đó có tất cả số con gà mái là:}$
  $\text{15 + 60 = 75 (con gà)}$
  $\text{Tỉ số phần trăm số gà trống và số gà mái trong đàn gà đó là:}$
  $\text{15 : 75 = 0,2 = 20%}$
  $\text{Đáp số: 20%.}$

 2. Bài 1:
  Số học sinh khá chiếm số % số học sinh cả lớp là :
        $\text{12 : 30 x 100% = 40%}$         
                   Đáp số : $\text{40%}$
  Bài 2: 
  Số gà mái là: $\text{15 + 60 = 75 (con)}$
  Tỉ số phần trăm số gà trống và số gà mái trong đàn gà là:
          $\text{15 : 75 x 100% = 20%}$
                    Đáp số: $\text{20%}$
         XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )