Toán Lớp 8: Bài 2:Tìm a để x^3+x^2 -x+a chia hết cho (x+1)2 Help me :)))

Toán Lớp 8: Bài 2:Tìm a để x^3+x^2 -x+a chia hết cho (x+1)2
Help me :)))

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 2:Tìm a để x^3+x^2 -x+a chia hết cho (x+1)2 Help me :)))”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để x^3+x^2-x+a \vdots (x+1)^2 thì:
  x^3+x^2-x+a=(x+1)^2 . H(x)
  Thay x=-1
  <=> (-1)^3+(-1)^2-(-1)+a=(-1+1)^2 . H(x)
  <=> -1+1+1+a=0^2 . H(x)
  <=> 1+a=0
  <=> a=-1
  Vậy a=-1 thì x^3+x^2-x+a \vdots (x+1)^2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x^3 +x^2 -x+a):(x+1)^2
  =(x^3 +x^2 -x+a):(x^2 +2x+1)
  =[(x^3 +2x^2 +x)+(-x^2 -2x-1)+(1+a)]:(x^2 +2x+1)
  =[x(x^2 +2x+1)-(x^2 +2x+1)+(1+a)]:(x^2 +2x+1)
  =(x^2 +2x+1)(x-1 ):(x^2 +2x+1)+(1+a):(x^2 +2x+1)
  =x-1 (Dư:1+a)
  Để (x^3 +x^2 -x+a) \vdots (x+1)^2
  thì 1+a=0
  <=>a=-1
  Vậy (x^3 +x^2 -x+a) \vdots (x+1)^2 <=>a=-1
  (Bài tham khảo)

Viết một bình luận