Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Trung bình của 5 số lẻ liên tiếp bắt đầu từ số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là

Toán Lớp 4: Trung bình của 5 số lẻ liên tiếp bắt đầu từ số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là

Comments ( 2 )

 1. Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là : 1023 
  ⇒ 5 số lẻ liên tiếp bắt đầu từ số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là :
      1023 ; 1025 ; 1027 ; 1029 ; 1031 
  Trung bình cộng của 5 số này là :
   (  1023 + 1025 + 1027 + 1029 + 1031 )    : 5 = 1027
  Vậy trung bình của 5 số lẻ liên tiếp bắt đầu từ số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là  1027

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là : 1023}$
   $\text{Vậy 5 số lẻ liên tiếp đó là : 1023 , 1025 , 1027 , 1029 , 1031}$
   $\text{Trung bình 5 số lẻ liên tiếp đó là :}$
   $\text{(1023 + 1025 + 1027 + 1029 + 1031) : 5 = 1027}$
   $\text{Đáp số : 1027}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )