Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: trung bình cộng của các số chia hết cho 3 nhỏ hơn 2015 có bao nhiêu số

Toán Lớp 4: trung bình cộng của các số chia hết cho 3 nhỏ hơn 2015 có bao nhiêu số

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  \text{Số lớn nhất nhỏ hơn 2015 chia hết cho 3 là: 2013}
  \text{Số bé nhất nhỏ hơn 2015 chia hết cho 3 là: 0}
  \text{Số các số hạng là:}
  \text{( 2013 – 0 ) : 3 + 1 = 672 số}
  \text{Tổng là:}
  \text{( 2013 + 0 ) x 672 : 2 = 676368}
  \text{Trung bình cộng là:}
  \text{676368 : 672 = 1006,5}
  \text{Đáp số: 1006,5}
  \text{@Henry}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly