Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Câu 2: (2 điểm) Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số

Toán Lớp 7: Câu 2: (2 điểm) Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 225 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.
Câu 3: (3 điểm) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.
a) Chứng minh: AD = BC.
b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: Δ EAC = Δ EBD
c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy.
Câu 4. Tìm các giá trị của x, y thỏa mãn: |2x – 27|2011 + (3y + 10)2012 = 0

Comments ( 1 )

 1. bài 2
  Gọi a,b,c (triệu đồng) lần lượt là số tiền lãi của 3 đơn vị (0 < a, b, c<225)
  Tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng nên a+b+c =225
  Vì số tiền lãi tỉ lệ thuận với số vốn đã góp nên ta có:
  a/3=b/5=c/7
  Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/3=b/5=c/7= a+b+c/3+5+7=225/15=15
  a/3 = 30 ⇒ a = 3.15=45
  b/5 = 30 ⇒ b = 5. 15=75
  c/7 = 30 ⇒ c = 7.15 = 105
  Vậy số tiền lãi được chia cho các đơn vị theo thứ tự là 225 triệu là 45,75,105
  bài 3
  Hình vẽ trên òn đây là bài làm:
  a) Ta có: OC=OA+AC
  OD=OB+BD
  Mà OA=OB và AC=BD (gt)
  =>OC=OD
  Xét Δ OAD và Δ OBC có:
  OA=OB (gt)
  O^ góc chung
  OC=OD (cmt)
  => Δ OAD=Δ OBC (c.g.c)
  => AD=BC (2 cạnh tương ứng)
  Δ OAD=Δ OBC (cmt)
  => D^=C^  A1^=B1^ (2 góc tương ứng)
   A1^+A2^=B1^+B2^= 1800 (kề bù)
  => A2^=B2^
  Δ EAC và Δ EBD có:
  C^=D^ (cmt)
  AC=BD (gt)
  A2^=B2^ (cmt)
  => Δ EAC= ΔEBD (g.c.g)
  c) Δ EAC=ΔEBD (cmt)
  => EA=EB (2 cạnh tương ứng)
  ΔOBE và Δ OAE có:
  OB=OA (gt)
  B1^=A1^ (cmt)
  EA=EB (cmt)
  =>Δ OBE=Δ OAE (c.g.c)
  => O1^=O2^ (2 góc tương ứng)
  Vậy OE là phân giác xOy^.
  bài 4
  ta có |2x-27| > hoặc = 0=> |2x-27|^2011> hoặc = 0
  (3y+10)^2012> hoặc 0 mà |2x-27|^2011+(3y+10)^2012=0 
  =>2x-27=0 hoặc 3y+10=0=>2x=27 hoặc 3y=-10
  =>x=13,5 hoặc x=-10/3
  vậy ………………………..
   

  toan-lop-7-cau-2-2-diem-ba-don-vi-kinh-doanh-gop-von-theo-ti-le-3-5-7-hoi-moi-don-vi-sau-mot-nam

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )