Toán Lớp 4: Trung bình cộng của ba số là 250.Số thứ nhất bằng 3/2 số thứ hai,số thứ hai bằng 2/5 số thứ ba. Tìm ba số đó

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 4: Trung bình cộng của ba số là 250.Số thứ nhất bằng 3/2 số thứ hai,số thứ hai bằng 2/5 số thứ ba. Tìm ba số đó

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Trung bình cộng của ba số là 250.Số thứ nhất bằng 3/2 số thứ hai,số thứ hai bằng 2/5 số thứ ba. Tìm ba số đó”

 1. Tổng của 3 số là :
  250 × 3 = 750
  Coi số thứ nhất là 3 phần , số thứ hai là 2 phần thì số thứ ba là 5 phần như thế
  Số thứ nhất là :
  750 : ( 3 + 2 + 5 ) × 3 = 225
  Số thứ hai là :
  225 : 3/2 = 150
  Số thứ ba là :
  750 – 225 – 150 = 375
                          Đáp số : 225 ; 150 và 375
  #dtkc

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Tổng của 3 số là
      250 x 3 = 750
  Vì Số thứ nhất bằng 3/2 số thứ hai,
       số thứ hai bằng 2/5 số thứ ba
  ⇒ số thứ nhất : 3 phần
      số thứ hai : 2 phần
      số thứ 3 : 5 phần
  Giá trị 1 phần của 3 số đó là: 
        750 : ( 3 + 2 + 5) = 75
  Số thứ nhất là :
      75 x 3 = 225
  Số thứ 2 là
      75 x 2 = 150
  Số thứ 3 là
      75 x 5 = 375
  Vậy số thứ nhất : 225
         số thứ hai : 150
         số thứ ba : 375 
      
         
             
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận