Toán Lớp 4: một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy 60m chiều Cao Bằng 4phần5 độ dài đáy a tính diện tích thủa ruộng đó b trên thửa ruộng ngườ

By Phượng Tiên

Toán Lớp 4: một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy 60m chiều Cao Bằng 4phần5 độ dài đáy
a tính diện tích thủa ruộng đó
b trên thửa ruộng người ta trồng ngô và trồng khoai diện tích trồng ngô bằng 1phần2 diện tích trồng khoai .tính diện tích thửa ruộng để trồng khoai?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy 60m chiều Cao Bằng 4phần5 độ dài đáy a tính diện tích thủa ruộng đó b trên thửa ruộng ngườ”

 1. a.
  Chiều cao thửa ruộng hình bình hành đó là:
   60 x $\frac{4}{5}$ = 48 (m)
  Diện tích thửa ruộng đó là:
    60 x 48 = 2880 (m²)
  b.
  Diện tích trồng ngô bằng 1/2 diện tích trồng khoai
  => diện tích trồng khoai là 2 phần bằng nhau và diện tích trồng ngô là 1 phần như thế.
  Tổng số phần bằng nhau là:
   2+ 1= 3 (phần)
  Diện tích trồng khoai là:
   2880 : 3 x 2 = 1920 (m²)
  Đáp số: a. 2880 (m²)
               b. 1920 (m²)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a ) 2880 m^2
  b) 1920 m^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Chiều cao là :
  60 xx 4/5 = 48 ( m)
  Diện tích thửa ruộng là :
  60 xx48 = 2880(m^2)
  b) Diện tích trồng khoai là :
  2880 : ( 1+2) xx2 = 1920 ( m^2)
  Đáp số: a ) 2880 m^2
  b) 1920 m^2

  Trả lời

Viết một bình luận