Toán Lớp 4: tính diện tích hình tô màu của hình tròn biết hai hình có trung tâm o bán kính hình tròn lớn là 5 cm và dài hơn bán kính hình tròn nhỏ

Toán Lớp 4: tính diện tích hình tô màu của hình tròn biết hai hình có trung tâm o bán kính hình tròn lớn là 5 cm và dài hơn bán kính hình tròn nhỏ 1,5 cm

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Diện tích hình tròn lớn là:
        5 × 5 × 3,14 = 78,5(cm²)
  Bán kính hình tròn nhỏ là:
        5 – 1,5 = 3,5(cm)
  Diện tích hình tròn nhỏ là:
        3,5 × 3,5 × 3,14 = 38,465(cm²)
  Diện tích phần được tô màu là:
        78,5 – 38,465 = 40,035(cm²)
                                 Đáp số: 40,035 cm²
  Chúc học tốt!!!
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận