Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiên nhất 523+523 x 52 + 523 x 41 + 522 x 6

By Uyên Thi

Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiên nhất
523+523 x 52 + 523 x 41 + 522 x 6
Viết một bình luận