Toán Lớp 8: Tìm giá trị m để đa thức `x^3-2x^2+mx+6 x+2` `text{chia hết cho đa thức}` `x+2`

By Quỳnh

Toán Lớp 8: Tìm giá trị m để đa thức
x^3-2x^2+mx+6 x+2 text{chia hết cho đa thức} x+2
Viết một bình luận