Toán Lớp 8: Tìm giá trị m để đa thức `x^3-2x^2+mx+6 x+2` `text{chia hết cho đa thức}` `x+2`

Toán Lớp 8: Tìm giá trị m để đa thức
x^3-2x^2+mx+6 x+2 text{chia hết cho đa thức} x+2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để x^3-2x^2+mx+6x+2 \vdots x+2 thì:
  x^3-2x^2+mx+6x+2=(x+2).H(x)
  Thay x=-2
  <=> (-2)^3-2.(-2)^2+m.(-2)+6.(-2)+2=(-2+2).H(x)
  <=> -8-2.4-2m-12+2=0.H(x)
  <=> -8-8-2m-12+2=0
  <=> -26-2m=0
  <=> 2m=-26
  <=> m=-13
  Vậy m=-13 
  ________________________________________________
  Để x^3-2x^2+mx+6 \vdots x+2 thì:
  x^3-2x^2+mx+6=(x+2).H(x)
  Thay x=-2
  <=> (-2)^3-2.(-2)^2+m.(-2)+6=(-2+2).H(x)
  <=> -8-2.4-2m+6=0.H(x)
  <=> -8-8-2m+6=0
  <=> -10-2m=0
  <=> 2m=-10
  <=> m=-5
  Vậy m=-5 

  Trả lời

Viết một bình luận